У  К  Р  А  Ї  Н  А

ГНІВАНСЬКА    МІСЬКА     РАДА

ТИВРІВСЬКОГО    РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  №  540

 

 

 

01 березня  2018 року                                                             26  сесія 7 скликання

 

 

Про затвердження Концепції створення

Центру надання адміністративних послуг

у Гніванській міській об’днаній території

громаді

 

      Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в    Україні»,  «Про адміністративні послуги», з метою створення та розвитку Центру надання адміністративних послуг у Гніванській міській об’єднаній громаді в умовах децентралізації, а також створення належних умов для споживачів послуг, Гніванська міська рада ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Затвердити Концепцію створення та розвитку Центру надання адміністративних послуг у Гніванській міській об’єднані територіальній громаді на 2018-2020 роки (додається).

 

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  (Вознюк А.В.)

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           В.В.Кулешов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 26 сесії Гніванської міської ради

 7 скликання № 540 від 01 березня 2018 року

 

 

Концепції

створення Центру надання адміністративних послуг

в Гніванській міській об’єднаній територіальній громаді

на 2018-2020 роки

 

Мета Концепції

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення рівних умов для надання мешканцям громади, незалежно від статті, віку та фізичних можливостей необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.

 

Завдання Концепції

Завданнями цієї Концепції є:

- забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

- забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ),  залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах створення та функціонування ЦНАП.

 

Поточний (вихідний) стан

Сьогодні перед суспільством стоїть одна із найбільших проблем – потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування.

Наявна організація надання адміністративних послуг характеризується суттєвими проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють труднощі для споживачів адміністративних послуг.

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:

- отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в районному центрі в різних органах виконавчої влади;

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування тощо, в т.ч. для окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми тощо;

- погане матеріально-технічне забезпечення апарату міської ради, в тому числі недостатність брак відповідного технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових осіб виконавчих органів місцевої ради;

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством,  для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги;

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг в приміщенні міської ради.

 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

- отримання місцевою радою повноважень у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- утворення Центру надання адміністративних послуг як структурного підрозділу апарату Гніванської міської ради;

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з обладнаним столиком для пеленання, дитячим куточком та місцем для візків), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

- забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з інвалідністю та батьків з візочком;

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики недискримінації;

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, а також адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього підрозділу Концепції;

 

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення;

- створення віддалених місць для роботи адміністраторів у населених пунктах об’єднаної громади; залучення до надання окремих адміністративних послуг старост;

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з особливими потребами з виїздом до їх населених пунктів та/або помешкання;

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ОТГ, у соціальних мережах;

- встановлення банкомату та платіжного терміналу у приміщенні ЦНАП.

В межах виконання зазначених заходів будуть (можуть) використовуватися також механізми:

- узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення; організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

- утворено постійну робочу групу з питань надання адміністративних послуг та утворення (модернізації) ЦНАП, в тому числі із залученням представників різних груп громадськості з метою врахування гендерного підходу та особливих потреб окремих категорій населення;

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануваннні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

- щорічне звітування перед місцевою радою та громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її впровадження.

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

 

Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.  

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та доведена до відома громади.

 

 

 

 

Очікувані результати

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах в належному ЦНАП;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

Наші очікувані стандарти:

- усі мешканці громади не більше як за 3 роки з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП

- організацію роботи ЦНАП не менше 35 прийомних годин протягом тижня (або вказати іншу плановану кількість), в тому числі роботу ЦНАП у вівторок (або четвер чи інший день) до 20:00, а також роботу ЦНАП у суботу (за потреби і можливості);

- надання найважливіших адміністратвиних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», «переїзд/придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП з використанням платіжного терміналу;

- використання електронної системи керування чергою (за потреби і можливості);

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин міської ради.

 

Термін реалізації – 2018-2020 рр.

 

 

 

Секретар ради                                                                                            А.Т. Висідалко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисні посилання